En sida med exempel på arbeten som Jens Ärlebrant arbetat med

Uppdragets som chef för Brandkåren Attunda

 

Uppdragets som chef för Brandkåren Attunda hade Jens Ärlebrant i drygt fem år och uppdraget var ett tydligt förändringsuppdrag. Jens Ärlebrant har bl a tagit in och inrangerat 2 st medlemskommuners räddningstjänst (100 medarbetare och verksamhet). Brandkåren Attunda har blivit mer självständigt under Jens Ärlebrants ledning. Det politiska ansvaret har lyfts över från medlemskommunerna till förbundet och förbudet hanterar själv alla beslut rörande förbundets verksamhet. Vidare har förbundet åtagit sig uppgifter från ägarkommunerna som myndighetsutövning för sotning och tillståndsgivning för brandfarlig vara.

 

Vidare har Jens Ärlebrant byggt upp en strategisk allians med Södertörns brandförsvarsförbund med gemensamma stödfunktioner samt gemensam räddningscentral och operativ ledning (16 kommuner med 850 000 inv).  Jens Ärlebrant har infört ett systematiskt och organiserat kvalitets- och utvecklingsarbete som bygger på SIQs processmodell med stark kundfokusering, förbättringsgrupper och ständiga förbättringar. Utveckling av HR området har engagerat Jens Ärlebrant, speciellt medarbetarskap samt ledning av organisationens och medarbetarnas prestationer.

 

 

 
Jens Ärlebrant har arbetat med ökad jämställdhet och mångfald i Brandkåren Attundas, ett tydligt uppdrag av Brandkåren Attundas förbundsdirektion. 

 

Jens Ärlebrant tror, som de allra flesta i samhället, att en heterogen organisation som är jämlik skapar bra förutsättningar för en sund organisationskultur, utveckling  och trivsel. Vidare tror Jens Ärlebrant att jämställdhet och mångfald är viktigt för att organisationen ska lyckas med att nå sina mål.


Jens Ärlebrant bedömer att räddningstjänsterna stora utmaningar att nå medborgarna och de som vistas i kommunerna i både det  olycksförebyggande arbetet och vid räddningsinsatser. Jens Ärlebrant gör den bedömningen att 0m vi inte har personal i  brandkåren som speglar samhället så kommer vi ha svårt att förstå och nå ut till  alla våra medborgare, eller få de drabbade vid räddningsinsatser att kunna identifiera sig med och känna förtroende för brandkåren.

 

Jens Ärlebrants artikel under "Min Åsikt" i tidningen Sjugofyra7.

 

Sten Tolgfors besöker Brandkåren Attunda, Jens Ärlebrant.

 

Jämställdhetsprojektet "Självklart", Jens Ärlebrant

 

Modernisering av SMO

 

Kan SMO-utbildningen förse räddningstjänsten med medarbetare som i den korta tidskalan klarar räddningstjänsten behov av brandmän (med ett starkt intresse för både den operativa och förebyggande uppgiften) och i den långa tidskalan klarar räddningstjänsten behov av chefer och ledare. Och som även klarar av att förse räddningstjänsten med medarbetare ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

SMO-utbildningens mål är att ge kompetens och förmåga som behövs för brandmannayrket samt säkerhetsledare inom privata och offentliga sektorn. Det är viktigt för räddningstjänsten att brandmanna utbildningen är bred så att den nyanställda har en bra grundkompetens för både den operativa och den olycksförebyggande uppgiften. Jag tror att de som söker SMO idag har en klar inriktning att vilja bli brandman och därför bör innehåller i utbildningen fokusera på de behov som brandmanna rollen kräver.

 

SMO-utbildningen finns bara på två platser i landet, i Revinge och i Sandö samt distans, vilket försvårar för personer som bor och är rotad i Mälardalen. Om vi rekryterar personer som inte har denna SMO-kompetens så kan dessa inte bli befäl (räddningsledare) eller tillsynsförrättare, vilket ger felaktiga inskränkningar. Räddningstjänsten bör arbeta för att få till förändringar. Tillsammans med de andra brandcheferna i Stockholms län har jag skrivit ett öppet brev till MSB.

 

SMO, måste moderniseras, tidningen Brandsäkert.se, Jens Ärlebrant

 

”Vi underminerar inte SMO", Jens Ärlebrant

 

Min åsikt, artikel i tidningen Sjugofyra7, Jens Ärlebrant

 

Brandkåren Attunda söker 6 nya brandmän, Q projektet, Jens Ärlebrant

 

Artikel i tidningen Sjugofyra/, Jens Ärlebrant

 

Sten Tolgfors besöker Brandkåren Attunda, Jens Ärlebrant.

 

Allianssamverkan mellan Södertörns brandförsvar och Brandkåren Attunda

 

Ett företag eller en organisation måste jobba på ett kostnadseffektivt sätt för att klara av konkurrensen och/eller skapa stor stort mervärde som möjligt för ägare och kunder säger Jens Ärlebrant.

 

Att få stordriftfördelar är mycket viktigt i arbetet med att sänka kostnaderna betonar Jens Ärlebrant. Stordrift innebär specialisering vilket ökar effektiviteten och kompetensen. Stordriftfördelar fås inte automatiskt genom att slå samman företag eller organisationer till större enheter. Om stordrift hade inneburit att en brandstation eller en annan enhet rakt av kunde avslutas så resulterar sammanslagningen en direkt kostnads minskning. Men innebär sammanslagningen att stödfunktionerna ska effektiviseras så är det inget arbete som görs över en helg betonar Jens Ärlebrant.
En organisations sammanslagning innebär även en hel del andra aktiviteter och kostnader som tar tid och kraft som att skapa en ny gemensam identitet, nytt ledningssystem mm. Ett alternativ till att slå samman organisationer är att skapa strategiska allianser.

 

En strategiskt viktig faktor för räddningstjänsten är att även i framtiden ha en bra kapacitet och kvalitet på räddningsinsatserna och inte minska på den operativa bemanningen säger Jens Ärlebrant. Arbetet med att sänka kostnadsutvecklingen har därför fokuserats på ökat samarbetet med andra organisationer med syftet att få stordriftfördelar i stödfunktionerna. Ett allianssammarbete har därför etablerats mellan Södertörns brandförsvar och Brandkåren Attunda inom larm och insatsledning med gemensam räddningsregion samt inom stödfunktionerna, ekonomi och administration, teknik och drift, HR, information och utvecklingsprojekt.

Insatsplanering broschyr gjordes tillsammans med Network reklambyrå

Network reklambyrå, Jens Ärlebrant,1234

 

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän

Stockholmschefer oroad för utbildning för brandmän Jens Ärlebrant,4321

 

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering av brandmän Jens Ärlebrant,1234

 

Vad vill Tolgfors se

Jens Ärlebrant, 1234, Vill Tolgfors se ändringar vad gäller rekrytering

 

Vi underminerar inte SMO

Vi underminerar inte SMO Jens Ärlebrant,1243

 

SMO måste moderniseras tidningen brandsäkert

SMO måste moderniseras, tidningen brandsäkert, Jens Ärlebrant 7654

 

FAVEO –Ferman belt

FAVEO –Ferman belt Jens Ärlebrant 9856


FAVEO – Citybanan

FAVEO – Citybanan, Jens Ärlebrant 5623


FAVEO – regler för brandsäkerhet

FAVEO – regler för brandsäkerhet, Jens Ärlebrant 6352

 

FAVEO – kontakt

FAVEO – kontakt, Jens Ärlebrant 6198x

 

Räddningstjänsten i Israel verkar i en miljö med ständiga hot om terror

Räddningstjänsten i Israel, Jens Ärlebrant 67u87


Enterprise Wide Risk Management är sätt att arbeta med riskhantering på ett företagsomspännande sätt

Enterprise Wide Risk Management, Jens Ärlebrant x7145


New York, 10 år efter 11:e September, ett högtidhållande av de som offrade sina liv

New York, 10 år efter 11:e September Jens Ärlebrant 1090fg

 

New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats
New York, 11:e September, beskrivning av räddningstjänstens insats, Jens Ärlebrant 10987hj

 

Att beställa rapporten WTC 11
Att beställa rapporten WTC 11, Jens Ärlebrant WTC 11

 

Information från Jens Ärlebrant, Torbjörns information

Information från Jens Ärlebrant, Jens Ärlebrant 5t567

 

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna

Spadtag för ny brandstation i Sigtuna, Jens Ärlebrant 6898

 

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd

Jag bestämde mig för att hjälpa människor i nöd, Jens Ärlebrant Sharam


Debitering av automatlarm

Debitering av automatlarm, Jens Ärlebrant 7634


Brandmännens tuffa kamp mot lågorna , Aftonbladet

Brandmännens tuffa kamp mot lågorna, Jens Ärlebrant Leon


Vägledning – Brand och utrymningslarm

Vägledning – Brand och utrymningslarm, Jens Ärlebrant axel


Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro

Sammanträdesprotokoll Upplands-Bro, Jens Ärlebrant 1734


Självklart

Självklart, Jens Ärlebrant jäm


Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda

Årsredovisning -2011 Brandkåren Attuda, Jens Ärlebrant arl

 

Dillen, årsredovisning

Dillen, årsredovisning, Jens Ärlebrant arl

 

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun

KF Föredragningslista, Sigtuna kommun, Jens Ärlebrant arl